ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน ในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวติดั้งเดิม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ โดยในปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายระบบท่อส่งน้ำ และบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร ในส่วนของกรมประมงได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปลาเทร้า ปลาเฉาฮื้อ และปลากดหลวง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับราษฎร ด้านการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าว แต่ยังประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีการหาชาวงเวลาปลูกข้าวที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ ด้านการปศุสัตว์ ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็กเทศ และสุกรลูกผสมพันธุ์เหมยซาน สำหรับไว้บริโภคและเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง

สถานที่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

curve