ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด ปัตตานี วันที่ 28 ตุลาคม 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และจ้างงานช่วยเหลือราษฎร อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ "ป่าตาเขียว" มีเนื้อที่ประมาณ 501 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าเสม็ด และป่าพรุ ที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ดินยังมีสภาพเป็นดินทรายที่มีธาตุอาหารน้อย และมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำต่ำ ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยเข้าไปดำเนินการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อนำน้ำจากเขื่อนปัตตานีลงสระเก็บน้ำ 3 แห่ง แล้วส่งน้ำไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ รวมทั้งขุดลอกคลองระบายน้ำ เพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้ สำหรับพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเพาะปลูก เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ และการปลูกพืชตามความต้องการของตลาด ด้านการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง เป็ดไข่ ไก่เบตง และแพะนม

สถานที่

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

curve