ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เพชรบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2548

พระราชดำริ

1.ให้ศึกษาทดลองการปลูกปาล์มน้ำมันและพืชที่ให้พลังงานทดแทนในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ว่างเปล่า ทั่วประเทศโดยเป็นการด่วน 2.ให้ปลูกปาล์มน้ำมัน แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการปลูกประมาณ 10,000 ไร่ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการเร่งด่วน

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

curve