ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายในลำห้วยแม่แหล่ข่อโกรและระบบท่อส่งน้ำพร้อมทั้งบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มเพื่อจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัสให้ราษฎรร่วมกันรักษาป่าและรักษาแหล่งน้ำด้วย

สถานที่

บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

curve