ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 10 ตุลาคม 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นและรับราษฎรที่ยากจนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเข้าเป็นสมาชิก โดยจัดสรรที่ดินให้สำหรับประกอบอาชีพ ปลูกไม้ผลและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปัจุบันมีจำนวนประมาณ 5,600 ครอบครัว เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีความสามัคคี โดยมีอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ชายแดน จากการที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และพระราชทานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพทั้งทางด้านการเกษตรและงานศิลปาชีพทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 64,015 บาทต่อปี จากนั้นทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลองกอง เงาะ ละไม ที่สมาชิกในหมู่บ้าน ฯ นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ซึ่งจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ราษฎรไม่สามารถขายผลผลิตได้ จึงพระราชเสาวนีย์ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 35 บาท เพื่อนำไปขายต่อในกรุงเทพมหานครเช่นเกียวกับปีที่ผ่านมา

สถานที่

บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

curve