ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตาก วันที่ 11 ตุลาคม 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้น พร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อุปกรณ์การศึกษา และค่าตอบแทนครูผู้สอน โดยเปิดสอนตั้งแต่ปี 2542 ตามหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ในระดับเตรียมความพร้อมจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 63 คน โดยทางศูนย์ ฯ ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหาการขาดสารอาหาร จากการดำเนินงานพบว่าเด็กมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยจึงแก้ไขด้วยการให้อาหารเสริมและนม ส่วนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้พระราชทานเครื่องรับสัญญานดาวเทียมไทยคม เพื่อให้นักเรียนได้มีการศึกษาทางระบบทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย

สถานที่

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

curve