ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด พะเยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เดิมเป็นหมู่บ้านร้าง มีการลักลอบปลูกฝิ่นและลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ได้สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่า มีการส้รางแนวกันไฟ และสร้างฝายดักตะกอนบริเวณลำห้วยเพื่อชะลอการไหลของน้ำทำให้กล้าไม้เจริญเติบโต ตลอดจนปลูกป่าไม้เสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้านการเกษตร ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์น้ำรูที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งนาดำและนาขั้นบันได ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค เนื่องจากประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างฝาย พร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำส่งเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎร นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ปลูกไม้ปลเมืองหนาว เช่น ท้อ เกาลัด พลับ แมคคาเดเมียนัท และแอปเปิ้ล ตลอดจนการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง เป็ด ปลาเฉา และสุกรพันธุ์ลูกผสมเหมยซาน เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารสำหรับการบริโภคและจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระรางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเก็บท้อที่สามารถปลูกได้ผลดีในโครงการ ฯ

สถานที่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า หมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

curve