ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 22 กันยายน 2548

พระราชดำริ

มีหลายฝ่ายทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โภชนาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เข้าไปดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน แต่ภาวะโภชนาการของเด็กยังไม่ดีขึ้น

สถานที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสิรินธร

curve