ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งเมื่อปี 2546 ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว จำนวน 8,362 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาที่แต่เดิมมีญานะยากจน ไม่มีพื้นที่ทำกิน ให้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย โดยร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะคนอยู่กับป่าได้อย่ายั่งยืน โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 87 ครัวเรือน 428 คน ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเป่ามูเซอแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการสนองพระราชดำริ ด้านชลประทาน ได้แก่ การก่อสร้างฝายทดน้ำ บ่อพักน้ำ และระบบส่งท่อ ด้านการเกษตร ส่งเสริมการปลูกถั่วแดงหลวง ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว ด้านการปศุสัตว์ ส่งสเริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ ห่าน สุกรพันธุ์เหมยซาน และแพะ ด้านการประมง ส่งเสริมการพันธุ์ปลาแก้มช้ำ และกบเปอะ รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพ ได้แก่ การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐิกิจที่ดำเนินการส่งเสริมให้ราษฎรชาวไทยภูเขาปลูกในพื้นที่สูงแห่งแรก ตลอดจนมีการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนด้วย

สถานที่

โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

curve