ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 02 ตุลาคม 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่และที่ทำกิน ซึ่งเป็นศูนย์สาขาที่ 3 ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดสรรที่ดินให้แก่อาสาสมัครที่ปลดประจำการ และเกษตรกรที่ต้องการจะทำการเกษตร แต่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก 37 ครอบครัว

สถานที่

หมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

curve