ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 546 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยหยุดยั้งการทำลายป่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่เข้ามาทำงานในสถานี ฯ จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอาบอลาซา บ้านอาบอเน และบ้านอาแย 93 ครัวเรือน จำนวน 567 คน รู้จักใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ให้ผลผลิตเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ราษฎรมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้านการเกษตร มีการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกข้าวไร่แบบขั้นบันได เพื่อเพิ่มผลผลิตให้พอเพียงต่อการบริโภคตลอดทั้งปี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้งธนาคารข้าวด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการปลูกชา กาแฟพันธุ์อาราบิกา สตรอเบอรี่ พืชผักและผลไม้เมืองหนาว ด้านการปศุสัตว์ ส่งเสริมให้มีการทดลองเลี้ยงแกะ จำนวน 20 ตัว ด้านการประมง ส่งเสริมให้ทดลองเลี้ยงปลาแก้มช้ำและกบเปอะในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพ ได้แก่ งานปักผ้าและการทำเครื่องเงิน เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ อันจะทำให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาราษฎรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 28,000 -35,000 บาท ต่อครอบครัว ด้านคุณภาพชีวิต ได้ปลูกฝังให้ราษฎรเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ ทำให้เกิดความหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด ทำให้พื้นที่ชายแดนเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับอุดมสมบูรณ์ โดยการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

สถานที่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยม่อนล้าน ตามพระราชดำริบ้านอาแย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

curve