ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงราย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นในปี 2536 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ บริเวณบ้านร่มฟ้าทอง โดยให้จัดตั้งโรงทอผ้า โครงการศิลปาชีพ และกลุ่มปักผ้าลายชาวเขาขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานกี่ทอผ้า และอุปกรณ์การทอผ้าแก่ราษฎร นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินงานด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน และการเจียระไนหยก เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรด้วย และในปี 2543 ได้ทรงรับ "โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ" เข้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากมีปัญหายางส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัจจุบันมีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ รวม 24หมู่บ้าน จำนวน 1,946 ครอบครัว ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ อาข่า และเย้า ปัจจุบัน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า การปลูกข้าวไร่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พืชผักแซมในสวนผลไม้ และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตร ด้านการปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงแกะและสัตว์ปี ตามพระราชดำริ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธืพื้นเมือง เป็ก และสุกรลูกผสมพันธุ์จินหัว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ได้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ดินและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในด้านการชลประทาน ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานต่อท่อส่งน้ำจากระบบส่งน้ำของฝายทดน้ำลำห้วยสาขาห้วยป่าตอง สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

สถานที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

curve