ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด ปัตตานี วันที่ 01 พฤศจิกายน 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และจ้างงานช่วยเหลือราษฎร อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 154 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียว มีการระบายน้ำช้า ทำให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ไม่เต็มที่ ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยเข้าไปดำเนินการก่อสร้างคูส่งน้ำ พร้อมขุดคลองระบายน้ำ เพื่อนำน้ำจากเขื่อนปัตตานี มายังโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ รวมทั้งปรับปรุงสภาพดิน โดยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด สำหรับพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเพาะปลูก เช่น การปลูกข้าวพันธุ์เหลืองชัยนาท การเพาะเห็ดนางฟ้า และการปลูกพืชไร่ ด้านการปศุสัตว์ เช่น กรเลี้ยงแพะนม และเป็ดอี้เหลียง

สถานที่

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านลุตง หมู่ท่ 6 ตำบลลุตง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

curve