ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 27 กันยายน 2548

พระราชดำริ

เนื่องจากน้ำมันแพง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรสอนชาวบ้านให้ชาวบ้านมาเรียนรู้เกี่ยวกับไบโอดีเซล และควรขยายการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซล

สถานที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาวตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

curve