ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 29 กันยายน 2548

พระราชดำริ

ให้อบรมงานศิลปาชีพให้แก่ราฎร พร้อมทั้งรับราษฎรที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริม อันจะทำให้มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

สถานที่

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve