ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงราย วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ในพื้นที่บริเวณแหล่งต้นน้ำห้วยตาช้าง จำนวน 15,000ไร่ เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีพื้นที่ทำกินและได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่า โดยร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ทำให้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับป่าได้ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ 21 ครอบครัว จำนวน 89 คน ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ ได้แก่ การก่อสร้างฝายทดน้ำ ถังพักน้ำ และระบบท่อส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการอุปโภคบริโภค การร่วมกันรักษาแหล่งต้นน้ำ และปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน ด้านการประมง ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อขยายพันธุ์สำหรับเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร ด้านการเกษตร ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี และนาปรัง อันจะทำให้มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริโภค การจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า และมันฝรั่ง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สถานที่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านอาข่า (เก่า) แม่ตาช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

curve