ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 21 กันยายน 2548

พระราชดำริ

ได้พบว่าสบู่ดำมีสารที่อาจก่อให้เกิดโรงมะเร็งได้ ควรจะมีการศึกษาทดลองให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อคนที่ดำเนินการได้… ว่าเมืองไทยเลี้ยงแพะไม่สะอาด อาหารแพะไม่มีคุณภาพและไม่สะอาด ทำให้สัตว์ตาย และให้จัดหาแพะตัวเมียจากบังคลาเทศพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 10 ตัว สำหรับนำมาเป็นแม่พันธุ์

สถานที่

บริเวณนิทรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

curve