• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนส่งเสริมอิสลามบ้านป่าเร็ด หมู่ที่ 4 ตำบลปลักหมู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นั้น ให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยยึดหลักการประหยัด และให้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนด้วยวิธีง่ายๆ ก่อน เช่น ทำขาโต๊ะให้สุงขึ้น ยกของไว้ในที่สูง โดยไม่ต้องรอระบบใหญ่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลามาก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  ให้ติดตามและขยายผลการสีข้าวพระราชทานให้เป็นข้าวกล้องสำหรับใช้บริโภคและจำหน่าย โดยสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการสีข้าวให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานที่เต่างอย จังหวัดสกลนคร ไม่มีผลผลิตมาป้อน คนเก่าที่เคยมาส่งเขาก็ไม่มา เขาไปส่งโรงงานเอกชนแทน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  การปลูกผักไร้ดิน ลงทุนแล้วคุ้มค่าสามารถผลิตผักได้ตลอดทั้งปี โรงเรียนใดไม่มีพื้นที่หรือมีพื้นที่น้อย ดินไม่ดี มีน้ำท่วมขัง หรือขาดน้ำในบางโอกาส รวคแนะนำส่งเสริมให้ปลูกผักไร้ดิน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  ให้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกย่านลิเภาสายพันธุ์ต่างๆ ภายในบริเวณสวนยางพาราที่หมดสภาพแล้วโดยอาศัยวิธีการปลูกป่าธรรมชาติ เป้าหมายของการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกย่านลิเภาภายในสวนยางพารา เพื่อศึกษาวิจัย และสาธิตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ย่านลิเภา ดังนั้นควรดำเนินการต่อไป โดยให้ทำการศึกษาทดลองปลูกย่านลิเภาชนิดต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และปลูกให้เต็มพื้นที่ รวมทั้งให้ปลูกบริเวณริ่งต้นยางด้วย สำหรับยางให้ตัดออ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  ให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยให้เอื้อประโยชน์ต่อการป้องกันไฟป่า และไม่เกิดผลกระทบน้ำท่วมต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  ให้พิจารณาสนับสนุนโรงสีข้าวซ้อมมือขนาดเล็ก ตามที่กลุ่มราษฎร บ้านโคกมะม่วงและบริเวณใกล้เคียง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  ให้พิจารณานำวิธีการขยายพันธุ์โค ด้วยวิธีการผสมเทียมมาใช้ในพื้นที่ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 03/02/2553

  ให้สนับสนุนพันธุ์สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ เช่น เป็ดเทศไก้พื้นเมือง ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย ให้ปลูกพืชผักพื้นเมืองไว้ในโรงเรียนด้วยเพราะมีตัวอย่างบางโรงเรียน ถูกตัดต้นไม้ปิดทางเข้าออกไปซื้อของไม่ได้ ชาวบ้านก็มาเอาผลผลิตของโรงเรียนไปกินได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 03/02/2553

  ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ช่วยดูแลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่นี้ด้วย ให้พิจารณาดูแลบำรุงรักษาต้นมะพร้าว ซึ่งเคยส่งเสริมให้ตามโรงเรียนปลูกไว้ด้วยเนื่องจากจะเป้นประโยชน์และง่ายต่อการดูแล...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 03/02/2553

  ให้ศึกษาเชื่อจุลินทรีย์ที่แยกได้ภายในแปลงทดลองพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อจะได้ทราบผลต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 02/02/2553

  ให้นำไก่ไข่ลูกผสมของกรมปศุสัตว์มาส่งเสริมการเลี้ยงที่โรงเรียน เพราะไก่ไข่ลูกผสมดังกล่าวจะบริโภคอาหารที่ผสมจากวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด้านการทำโรงเรือน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป ให้เพิ่มพื้นที่ปลูกผักในบริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน ในส่วนที่เป็นพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน ในส่วนที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมให้ยกระดับให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 02/02/2553

  การทำบัญชีสหกรณ์ จะประสบปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของเด็กนักเรียนที่รับผิดชอบดังนั้น จึงควรให้นำเด็กรุ่นโตและเด็กรุ่นเล็กมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้หัดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสหกรณ์ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกเด็กได้ในหลายเรื่อง เช่น หัดเขียนหนังสือ หัดคิดเลข หัดทำบัญชี และเรียนรู้วิชาสังคม เป็นต้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 02/02/2553

  ควรลองใช้วัสดุแทนไม้ เช่น ไม้คอนวู๊ด หรือปูนซิเมนต์ เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าพรุไม้ยางพาราแปรรูปที่ฝากเก็บไว้ที่โรงงานแปรรูปไม้เสม็ดจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้ประสานกับนายสหัส บุญญาวิวัมน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 01/02/2553

  ให้ไปพิจารณาปรับปรุงเรื่องเครื่องแกงที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เลย 26/01/2553

  ให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป้นศูนย์กลางในการผลิตพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เลย 25/01/2553

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า รวมทั้งพิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในบ้านห้วยเป้า ให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 14/01/2553

  ให้ประสานหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านนวนศาสตร์ดำเนินการศึกษาข้อมูลางวิชาการของซากต้นตะเคียนทองยักษ์ ซึ่งราษฎรนำมาเก็บรักษาไว้ภายในวัดแก่นเหนือ และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อบำรุงรักษาซากต้นไม้ดังกล่าวไว้สำหรับเป้นแหล่งข้อมูลและศึกษาของชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 12/01/2553

  ควรสอนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าควรจะใช้เมื่อไหร่ กรณีไฟตกไม่ควรใช้ ตลอดจนแนะนำเรื่องการป้องกันไฟไหม้ และควรมีการซักซ้อมการดับไฟ มีอุปกรณ์ดับไฟง่ายๆ เช่น ถังน้ำ ทราย เป็นต้น ถังเก็บน้ำชำรุดเสียหาย ควรพิจารณาซ่อมแซมเพื่อจะได้เก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของนักเรียน กิจกรรมการเลี้ยงไก่ เป้มหายเพื่อให้มีไว้กินในโรงเรียนเป็นเป้าหมายหลักก่อน ไม่เ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เพชรบุรี 11/01/2553

  ควรพิจารณาปรับปรุงพื้นที่พร้อมระบบน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพิ่มอีก นักเรียนจะได้มีน้ำในการปลูกพืชผักเพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน ในช่วงฤดูฝนทางโรงเรียนจะปลูกพืชไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมขัง ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแปลงที่ใช้ในการเพาะปลูก เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก...

  อ่านต่อ »

1 ...67891011121314...50( 981 พระราชดำริ )

curve