ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

การปลูกผักไร้ดิน ลงทุนแล้วคุ้มค่าสามารถผลิตผักได้ตลอดทั้งปี โรงเรียนใดไม่มีพื้นที่หรือมีพื้นที่น้อย ดินไม่ดี มีน้ำท่วมขัง หรือขาดน้ำในบางโอกาส รวคแนะนำส่งเสริมให้ปลูกผักไร้ดิน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

curve