ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้ติดตามและขยายผลการสีข้าวพระราชทานให้เป็นข้าวกล้องสำหรับใช้บริโภคและจำหน่าย โดยสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการสีข้าวให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า

สถานที่

โครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริบ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

curve