ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกย่านลิเภาสายพันธุ์ต่างๆ ภายในบริเวณสวนยางพาราที่หมดสภาพแล้วโดยอาศัยวิธีการปลูกป่าธรรมชาติ เป้าหมายของการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกย่านลิเภาภายในสวนยางพารา เพื่อศึกษาวิจัย และสาธิตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ย่านลิเภา ดังนั้นควรดำเนินการต่อไป โดยให้ทำการศึกษาทดลองปลูกย่านลิเภาชนิดต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และปลูกให้เต็มพื้นที่ รวมทั้งให้ปลูกบริเวณริ่งต้นยางด้วย สำหรับยางให้ตัดออกเฉพาะต้นที่เป็นอันตรายเท่านั้น รวมทั้งให้ปลูกไม้ชนิดอื่นเสริมเข้าไป เพื่อให้ย่านลิเภาได้เกาะยึด และมีคนเล่าว่า ย่านลิเภาที่ปลูกมนุษย์นั้น โดยปกติใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากมีข้อที่สั้น

สถานที่

ศูนย์สาขาที่ 1 สวนยางตันหยง บริเวณพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve