ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้พิจารณาสนับสนุนโรงสีข้าวซ้อมมือขนาดเล็ก ตามที่กลุ่มราษฎร บ้านโคกมะม่วงและบริเวณใกล้เคียง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

สถานที่

โคงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอจากใบ จังหวัดนราธิวาส

curve