ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้ไปพิจารณาปรับปรุงเรื่องเครื่องแกงที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดีขึ้น

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งไม้ด้วน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

curve