ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้นำไก่ไข่ลูกผสมของกรมปศุสัตว์มาส่งเสริมการเลี้ยงที่โรงเรียน เพราะไก่ไข่ลูกผสมดังกล่าวจะบริโภคอาหารที่ผสมจากวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด้านการทำโรงเรือน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป ให้เพิ่มพื้นที่ปลูกผักในบริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน ในส่วนที่เป็นพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน ในส่วนที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมให้ยกระดับให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนา แลในโรงเรียน มีต้นไผ่กอโตน่าจะฝึกจักสานให้กับนักเรียนได้

สถานที่

โรงเรียนสมบูรร์ศาสน์วิทยา บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

curve