ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้สนับสนุนพันธุ์สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ เช่น เป็ดเทศไก้พื้นเมือง ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย ให้ปลูกพืชผักพื้นเมืองไว้ในโรงเรียนด้วยเพราะมีตัวอย่างบางโรงเรียน ถูกตัดต้นไม้ปิดทางเข้าออกไปซื้อของไม่ได้ ชาวบ้านก็มาเอาผลผลิตของโรงเรียนไปกินได้

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสังวาลย์วิท 4 หมู่ที่ 2บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

curve