ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เพชรบุรี วันที่ 11 มกราคม 2553

พระราชดำริ

ควรพิจารณาปรับปรุงพื้นที่พร้อมระบบน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพิ่มอีก นักเรียนจะได้มีน้ำในการปลูกพืชผักเพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน ในช่วงฤดูฝนทางโรงเรียนจะปลูกพืชไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมขัง ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแปลงที่ใช้ในการเพาะปลูก เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก

สถานที่

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

curve