ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เลย วันที่ 25 มกราคม 2553

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า รวมทั้งพิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในบ้านห้วยเป้า ให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย และ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

curve