ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยให้เอื้อประโยชน์ต่อการป้องกันไฟป่า และไม่เกิดผลกระทบน้ำท่วมต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

สถานที่

โคงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอจากใบ จังหวัดนราธิวาส

curve