ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 มกราคม 2553

พระราชดำริ

ควรสอนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าควรจะใช้เมื่อไหร่ กรณีไฟตกไม่ควรใช้ ตลอดจนแนะนำเรื่องการป้องกันไฟไหม้ และควรมีการซักซ้อมการดับไฟ มีอุปกรณ์ดับไฟง่ายๆ เช่น ถังน้ำ ทราย เป็นต้น ถังเก็บน้ำชำรุดเสียหาย ควรพิจารณาซ่อมแซมเพื่อจะได้เก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของนักเรียน กิจกรรมการเลี้ยงไก่ เป้มหายเพื่อให้มีไว้กินในโรงเรียนเป็นเป้าหมายหลักก่อน ไม่เน้นเพื่อขาย

สถานที่

ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอแก่งกระจาน โรงเรียนตำรวจรตระเวนชายแดนบ้านจ้าว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน อำเภอปราณบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

curve