ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้ศึกษาเชื่อจุลินทรีย์ที่แยกได้ภายในแปลงทดลองพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อจะได้ทราบผลต่อไป

สถานที่

บริเวณแปลงแกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

curve