ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สมุทรปราการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549

พระราชดำริ

เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2549
        “ให้ช่วยอนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวเอาไว้  อย่าให้มีการก่อสร้างเพิ่มจนเกินที่กฎหมายกำหนด  ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเกษตรและป่าไม้แบบผสมผสาน  การฟื้นฟูและซ่อมแซมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์  ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนให้เอื้อประโยชน์เท่าที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ”
        เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2549
        “อยากให้ช่วยกันปลูกต้นไม้วันสำคัญๆ โดยร่วมกันหลายๆฝ่ายโดยปลูกแบบผสมผสานทั้งไม้ป่าดั้งเดิมและไม้ผล  พื้นที่รกร้างว่างเปล่า  ควรชักชวนชาวบ้านให้ช่วยทำความสะอาดแล้วปลูกต้นไม้เสริมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Ecotourism  เป็นชนิดไม้ใต้ร่มและปลูกหลายๆ ชั้นเรือนยอด”
        เมื่อวันที่  5  มกราคม  2551
        “ให้พิจารณาปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงามากกว่านี้  โดยเฉพาะส่วนที่เป็นที่ว่าง  และให้ตรวจสอบสภาพดินบริเวณนี้ว่าเหมาะที่จะปลูกพืชชนิดใด  ให้รักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณนี้  ห้ามตัดไม้ใหญ่  เพื่อการอนุรักษ์สมบัติของประชาชน  รวมทั้งควรส่งเสริมให้ปลูกไม้ผล”

สถานที่

จังหวัดสมุทรปราการ

curve