ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 26 ธันวาคม 2548

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และได้พระราชทานพระราชดำริให้ทางจังหวัดมีหนังสือขอใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์จากกรมป่าไม้จัดหาพื้นที่ที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรมสำหรับรษษฎรได้ใช้สิทธิ์ทำกินอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาบุกรุกและทำลายป่าได้อีกทางหนึ่ง

สถานที่

บ้านพนมชัย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

curve