ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นครพนม วันที่ 29 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันพัฒนาสำรวจสภาพทั่วไปของดิน ก่อนที่จะดำเนินการขุดลอกบริเวณหนองบ่อกอกและหนองบ่อโซ่ เพื่อป้องกันปัญหาดินเค็มที่จะทำให้น้ำในหนองเสียหาย รวมทั้งพิจารณาขุดคลอง เพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำนาเดื่อมายังพื้นที่การเกษตรบ้านนาโออีกทางหนึ่งด้วย

สถานที่

บ้านนาโอ หมู่ที่4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

curve