ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 28 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ว่าประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 5 กลุ่ม คือ กิจกรรมทอผ้าไหม กิจกรรมปักผ้า กิจกรรมจักสาน ไม้ไผ่ลายขิด กิจกรรมเลี้ยงโคนม และกิจกรรมปีแมลงทับ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 690 คน พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้น เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณหมู่บ้าน โดยทรงให้ปลูกป่าในพื้นที่ 90 ไร่ และคัดเลือกราษฎร จำนวน 33 ครอบครัว มาดูแลป่าดังกล่าว นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเลี้ยงไก่ และพระราชทานธนาคารข้าวประจำหมู่บ้าน และในปี 2532 ได้พระราชทานเงินให้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 30 ไร่ สำหรับปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งหลังจากการดำเนินงานตามพระราชดำริ ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความอยู่ดีกินดี ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ประชาชนมีความรักถิ่นฐาน ส่งผลให้การอพยพไปทำงานต่างถิ่นลดลง

สถานที่

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง หมู่ที่ 11 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

curve