ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 21 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนองพระราชดำริโดยรับหมู่บ้านหนองคองเข้าโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี 2524 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน ได้แก่ การทำการเกษตร และอาชีพเสริม โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในปี 2548 บ้านหนองคองเป็นหมู่บ้านในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ - นาโคกกุง และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนที่มีการสนับสนุนอาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้าไหม และการจักสาน

สถานที่

บ้านหนองคอง หมูที่ 8 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

curve