ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงราย วันที่ 26 มกราคม 2548

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรชวไทยภูเขาให้อยู่ร่วมกับป่าในลักษณะคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ "โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่" โดยการนำราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ เย้า อาข่า และลีซอ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านผาลั้ง บ้านปางขอน บ้านห้วยแม่เลี่ยม และบ้านแม่มอญ จำนวน 2,289 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อให้ราษฎรเป็นผู้พิทักษ์และฟื้นฟูป่า และส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการรวมทั้งแนะนำแนวทางในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะกับพื้นที่สูง ได้แก่ พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว กาแฟพันธุ์อาราบิก้า พืชสมุนไพร เป็นต้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน ฯ ได้สนับสนุนให้มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ดหัวลิง และเห็ดหอม ซึ่งให้ผลผลิตดี ส่วนการเพาะเห็ดนางรมยังประสบปัญหาก้อนเชื้อถูกหนอนแมลงวันรบกวน ทำให้อายุการให้ผลผลิตสั้น นอกจากนี้ ยังทดลองศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำผักดองและน้ำผลไม้ อีกทั้งยังดำเนินการส่งเสริมงานศิลปาชีพ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของราษฎร เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริม จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถานที่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

curve