ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 ตุลาคม 2547

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 300 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ให้ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่ถูกต้อง ราฎรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทำ โดยกรมพัฒนาที่ดินและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชผักและพืชไร่ เช่น ข้าวโพด การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างของดิน การก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด การเลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง และการปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ด้านการชลประทานได้ต่อท่อส่งน้ำมาจากระบบส่งน้ำฝายไอร์ลือบอไปยังอ่างเก้ฐน้ำภายในโครงการ ฯ เพื่อใช้ในพื้นที่เพาะปลูก โดยทางอำเภอรือเสาะ จะนำผลผลิตที่ได้จากโครงการ ฯ ไปจำหน่ายที่ตลาดกลางและที่ว่าการอำเภอรือเสาะ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตผลของโครงการ ฯ และให้ราษฎรมีโอกาสได้บริโภคผลผลิตปลอดสารพิษด้วย

สถานที่

โครงการฟาร์มตัวย่างพระราชดำริ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

curve