ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด พะเยา วันที่ 29 มกราคม 2548

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการร่วมกันจัดตั้ง "สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยผาช้าง" ในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับการอบรมการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ให้ได้ปลปลิตเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีส่วร่วมในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว พืชเศรษฐกิจปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และงานศิลปาชีพ ได้แก่ การทอผ้า การทำเครื่องเงิน เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ อันจะทำให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สถานที่

พื้นที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

curve