ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 16 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยจะจัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งการอุปโภคบริโภค ขงบ้านวังเวิน บ้านเหมือดเมี่ยง และบ้านห้วยดินดำ จำนวน 3,000 ไร่ นอกจากนี้ในพื้นที่บ้านวังเวิน มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จำนวน 1 แห่ง คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ - วัดเสนานฤมิตร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่มีการสนับสนุนอาชีพเสริม ได้แก่การจักสาน การทำดอกไม้ประดิษฐ์ และการทอผ้าไหม

สถานที่

บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

curve