ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 ตุลาคม 2547

พระราชดำริ

ให้จัดหาน้ำให้แก่ฟาร์มตัวอย่างและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการดูแลเลี้ยงแพะรวมถึงการบริโภคนมแพะอีกด้วย

สถานที่

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ

curve