ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด อุดรธานี วันที่ 25 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นลำห้วยคุกหมี พร้อมระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว จะสามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านสุมณฑา และบ้านผาสุก และมีพระราชดำรัสให้ราษฎรช่วยกันรักษาป่าไม้รวมทั้งการปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำต่อไป

สถานที่

บ้านสุมณฑา หมู่ที่ 13 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

curve