ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2548

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรรวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 270 ครัวเรือน 1,178 คน ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 8,000 บาทต่อปี พื้นที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และทุรกันดาร รวมทั้งขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ ได้แก่ การปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรร่วมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับอุดมสมบูรณ์ การพัฒนาอาชีพ ได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร และสนับสนุนให้ราษฎรทำการเกษตรแบบถาวร โดยส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมให้ผลผลิตสูง รวมทั้งการจัดตั้งธนาคารข้าว การปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง ปลา และกบเปอะ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร

สถานที่

บ้านซิแบร หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

curve