ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 18 ตุลาคม 2547

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัวอีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยให้มีการอบรมงานศิลปาชีพแก่ราษฎรในด้านต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละคน เช่น การปักผ้า การจักสานย่านลิเภา การสานเสื่อกระจูด การแกะสลักไม้เขียนลาย และการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็เทศ ดินเปรี้ยว ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำปิดกั้นคลองทุ่งวอเพื่อเก็บกักน้ำ การสร้างโรงสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ ขุดลอกคลอง การก่อสร้างอาคารควบคุมปลายคลอง และระบบกรองน้ำ ทำให้สามารถส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสำหรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของราฎร รวมไปถึงสามารถควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของดินเปรี้ยว

สถานที่

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระ หมูที่ 3 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

curve