ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 15 ตุลาคม 2547

พระราชดำริ

ให้กรมราชองครักษ์ร่วมกับกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นผุ้อำนวยการและประสานงานในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างหมู่บ้านฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินภายในโครงการ ฯ ครอบครัวละ 2 ไร่ จำนวน 150 ครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้อันจะเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืชแผ่นดินไทย

สถานที่

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve