ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นครพนม วันที่ 18 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย และรู้จักใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดปะโยชน์สูงสุด มีผลผลิตพอเลี้ยงครอบครัว โครงการ ฯ มีพื้นที่ 107 ไร่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรสำหรับราษฎรจำนวน 30 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 ไร่ ปัจจุบันมีราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ทำกินเข้าอยู่อาศํย จำนวน 4 ครอบครัว ทุกครอบครัวได้รับการอมรมความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร ได้แก่ ความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ ความรู้ในการทำปุ๋ย และการปรับสภาพดินซึ่งเป็นผลทำให้การเกษตรของรษษฎรมีประสิทธิภาพ และผลผลิตไว้บริโภคในครอบครัว รวมทั้งมีเหลือ สามารถจำหน่ายได้ที่ฟาร์มตัวอย่าง ฯ และตลาดทั่วไป ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

สถานที่

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านทางหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

curve