ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 22 ตุลาคม 2547

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมและเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ปัจจุบันแบ่งออกเป็น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าฝ้าย กลุ่มปักผ้า กลุ่มปลูกหม่อมเลี้ยงไหม และกลุ่มและสลักไม้

สถานที่

นิคมสร้างตนเองศรีสาคร บ้านกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

curve