ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด หนองคาย วันที่ 17 ธันวาคม 2547

พระราชดำริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ราษฎรได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้คงสภาพความสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งทางจังหวัดและอำเภอได้สนองพระราชดำริโดยจะทำการขุดลอกห้วยม่วง ห้วยนาโคก หนองเชียงบุญมา และสร้างฝายแม้ว รวมทั้งส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร กัทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ บ้านหนองแสงพัฒนาเป็นหมู่บ้านในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ที่มีการสนับสนุนอาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้าฝ้าย และผ้าไหม

สถานที่

บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

curve