• โครงการ ฝายวังเคียน

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุด

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ 11 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่จำนวน 3,200 ไร่ และราษฎรตำบลแม่อ้อ จำนวน 7 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านแม่อ้อบง หมู่ 1 หมู่บ้านแม่อ้อนอก หมู่ 2 หมู่บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ 3 หมู่บ้านแม่อ้อปอเรียง หมู่ 7 หมู่บ้านแม่อ้อน้ำล้อม หมู่ 8 หมู่บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ 11 หมู่บ้านสันปาเมา หมู่ 13 และราษฎรหมู่บ้านสันสลี หมู่ 15 ตำบลห้วยสัก จำนวน 1,...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มอญ

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตอง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหมากเอียก

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยตอง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำไร่แม่ฟ้าหลวง (ปรับปรุงหนองก๊อปแก๊ป)

  จังหวัด เชียงราย

  ปรับปรุงหนองน้ำ/ขุดสระน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่แก้ว

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอพร้อมระบบ

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตามที่นายจรูญ ดุลย์ ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยแล้ง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสักบ้านห้วยสัก

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยป่าตาล

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดเหมืองฝายห้วยแม่เจดีย์

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยเดื่อ

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าตาล

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยครั้ง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหมอเฒ่า

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...232233234235236237238( 4,741 โครงการ )

curve