• โครงการ ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

  จังหวัด เชียงราย

  ฝึกอบรมราษฎรให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมราชิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล

  จังหวัด เชียงราย

  เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบกอลเพื่อขยายพันธุ์ให้แก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ

  จังหวัด เชียงราย

  ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่น ๆ

  จังหวัด เชียงราย

  จัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่น ๆ ของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

  จังหวัด เชียงราย

  ศึกษาและดำเนินการปลูกชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และศึกษาพืชน้ำมันอื่นๆ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ กลุ่มสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง กลุ่มบ้านเล็กในป่าใหญ่และกลุ่มพัฒนาอาชีพเขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน

  จังหวัด เชียงราย

  ให้ความรู้ภาคเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแดด

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (ห้วยโรงช้าง)

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลม

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่น

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยหาน

  จังหวัด เชียงราย

  ประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยคุ

  จังหวัด เชียงราย

  ประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านขุนห้วยไคร้/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคบ้านขุนห้วยไคร้

  จังหวัด เชียงราย

  ประปาภูเขา พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่งาว

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่โครงการหลวงสะโง๊ะ

  จังหวัด เชียงราย

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าก้า

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสละ

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยจ้อ

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเล่าชีก๋วย

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำบ้านสันกูลา-บ้านแม่ปูนหลวง

  จังหวัด เชียงราย

1 ...231232233234235236237238( 4,741 โครงการ )

curve