• โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 4

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 3

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประสิทธิ์ทวีสิน (ตชด. บำรุงที่ 2)

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 1

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. เฉลิมพระเกียรติ

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน

  จังหวัด เชียงราย

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมปศุสัตว์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  จังหวัด เชียงราย

  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  จังหวัด เชียงราย

  ส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่ และการแปรรูปถนอมอาหาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

  จังหวัด เชียงราย

  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือรักษาพยาบาล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการหลวงภาคเหนือ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ ส่งเสริมปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง

  จังหวัด เชียงราย

  เป้นแหล่งสาธิต แหล่งขยายพันธุ์สถานที่ศึกษาดูงาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณพระตำหนักดอยตุงและบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

  จังหวัด เชียงราย

  คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยไพรพฤกษ์...

  อ่านต่อ »

1 ...230231232233234235236237238( 4,741 โครงการ )

curve